Gemeente Wierden. Besluit van burgemeester en wethouders houdende het nemen van een verkeersmaatregel (tijdelijk instellen eenrichtingverkeer 2e Lageveldsweg op 9 mei 2013).

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Wierden. Besluit van burgemeester en wethouders houdende het nemen van een verkeersmaatregel (tijdelijk instellen eenrichtingverkeer 2e Lageveldsweg op 9 mei 2013)..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nr. Uit-2013-24163[zb_mp_description] AANLEIDING: De sportvereniging Juventa’12 houdt op Hemelvaartsdag 9 mei 2013 het Oranjetoernooi. Op dit traditionele voetbaltoernooi komen jaarlijks veel bezoekers af, hetgeen een grote verkeersdruk geeft op de 2e Lageveldsweg. Tevens laat de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten door het vele verkeer te wensen over. Verzocht is de regeling eenrichtingverkeer, zoals die op zaterdagen van toepassing is, ook op 9 mei 2013 van kracht te laten zijn. OVERWEGING De regeling zoals die op zaterdagen geldt, komt de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het sportpark ten goede. Er bestaat van gemeentezijde geen bezwaar om deze regeling ook op Hemelvaartsdag te laten gelden. De regeling geldt alleen voor Hemelvaartsdag 9 mei 2013. De woningen van de aanwonenden blijven bereikbaar. De 2e Lageveldsweg is in beheer van en in onderhoud bij de gemeente Wierden. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover een positief advies uit. Gezien het besluit van de raad van 9 mei 1995 is het college van burgemeester en wethouders gemachtigd tot het nemen van verkeersmaatregelen. BESLISSING: I. Krachtens het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer wordt, in verband met Oranjetoernooi op sportpark ‘t Lageveld door plaatsing van de borden C02 en C03, op de 2e Lageveldsweg tussen de Woestendijk en de Vlierdijk in noordelijke richting eenrichtingverkeer ingesteld. II. De verkeersmaatregel is alleen op donderdag 9 mei 2013 tussen 07.00 uur en 19.00 uur van kracht en geldt niet voor (brom-)fietsers. III. Sportvereniging Juventa’12 brengt de aanwonenden van de maatregel op de hoogte. Wierden, 23 april 2013 Namens burgemeester en wethouders van Wierden, H.M. Hubers Afdelingshoofd Openbare Werken Bezwaar tegen dit besluit Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan: • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats • de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening) • met welk besluit u het niet eens bent • de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar) • uw handtekening Kosten Bezwaar maken kost niets. Hoe moet ik reageren? U kunt op twee manieren bezwaar maken: 1. Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden. 2. Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar Voorlopige voorziening Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. in Zwolle. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek. Kosten Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Rechtbank Overijssel te Zwolle Hoe moet ik reageren? U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen: 1. Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. 2. Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Afschrift verzonden aan: Politie Oost Nederland, Buitengewoon opsporingsambtenaar, bestuur Juventa'12 en SAWE Dit besluit is op 29 april 2013 openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatcourant

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dewierden
  2. stcrt-2013-11769

Gerelateerde berichten